política
privacidade.

Conforme á normativa vixente, esta Política de Privacidade aplícase ao tratamento de datos de carácter persoal que o titular do sitio web realiza como Responsable e Encargado dos mesmos, en relación cos datos que os usuarios e/ou clientes (persoas físicas) facilitan como consecuencia dos servizos solicitados e as comunicacións a través do sitio web.

Esta Política é permanentemente accesible a través da ligazón habilitada no sitio web, denominado “Política de Privacidade”, e pode actualizarse en calquera momento, ben como consecuencia dun cambio normativo ou ben por modificarse a configuración dos servizos ou o tipo de negocio desenvolvido. Cando se realice algunha modificación, esta será comunicada ás persoas interesadas para que poidan manifestar a súa oposición ao tratamento dos seus datos segundo o cambio descrito, ou para que os clientes poidan adoptar as medidas que estimen oportunas en relación á modificación comunicada. Entenderanse aceptadas as novas condicións cando a persoa usuaria acceda de novo aos seus servizos ou non comunique expresamente a súa oposición.

Esta Política de privacidade non é aplicable a ningún outro produto, servizo ou actividade de terceiros.

1. RESPONSABLE DO TRATAMENTO

 1. Denominación social: Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela
 2. NIF.: Q1500277G
 3. Dirección: Rúa do doutor Ulpiano Villanueva
 4. E-mail: info@aritmar.gal

2. VERACIDADE DOS DATOS

Os datos son tratados de forma leal e lícita e unicamente trátanse aqueles que se consideran adecuados, pertinentes e non excesivos relacionados co obxecto de actividade empresarial, non sendo utilizados para finalidades incompatibles con aquelas para as que os datos foron recollidos. As persoas usuarias dos servizos e do sitio web son responsables da veracidade, actualización e exactitude dos datos proporcionados, considerándose veraces, actuais e exactos os datos facilitados por eles mesmos.

3. FINALIDADES DO TRATAMENTO

Para acceder e/ou navegar pola nosa páxina web non é necesario achegar ningún dato. Unicamente pídense datos persoais coa finalidade xenérica da xestión e control da relación contractual establecida e, especificamente para:

 1. Para comunicar cos usuarios en resposta a incidencias, solicitudes, comentarios, preguntas e calquera outro tipo de comunicacións realizadas a través dos formularios de contacto da nosa páxina web.
 2. Para proporcionar, actualizar, manter e protexer os servizos, sitios web e actividades.
 3. Para ofrecer novos produtos, servizos, ofertas especiais ou actualizacións.
 4. Comunicacións: Poderemos enviarlle correos electrónicos, mensaxes e outros tipos de comunicación en referencia aos servizos contratados, cuestións técnicas e cambios nos mesmos. Estas comunicacións considéranse parte dos servizos e non pode renunciar a elas.
 5. Comunicacións Comerciais (Marketing): Poderemos utilizar os seus datos para contactarlle, tanto por vía electrónica como non electrónica, para realizar enquisas, obter a súa opinión sobre o servizo prestado, e, ocasionalmente, para notificarlle cambios, desenvolvementos importantes dos servizos, ofertas e/ou promocións dos nosos servizos.

Non trataremos os seus datos persoais para ningunha outra finalidade máis aló das descritas anteriormente salvo que veña imposto por lei ou exista algún requirimento xudicial.

4. PRAZO DE CONSERVACIÓN

Os datos persoais proporcionados conservaranse e se tratarán mentres se manteña a relación de prestación de servizos, sen prexuízo da posibilidade de exercitar o seu dereito de supresión, nese caso bloquearemos os seus datos durante o tempo necesario esixido por lei. Os datos persoais das persoas interesadas na recepción de información sobre os servizos manteranse no sistema de forma indefinida en tanto o interesado non solicite a súa supresión.

5. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

Os usuarios consenten o tratamento dos seus datos nos termos anteriormente indicados mediante a aceptación da presente Política de Privacidade, que se solicitará no momento de:

Antes de proceder a tratar sus datos. As solicitudes de información que nos faga chegar, requiren que a persoa interesada nos facilite de forma voluntaria os datos necesarios para poder atenderlle ou prestarlle os servizos que solicita. A obrigatoriedade ou necesidade de facilitarnos eses datos sinálanse cun asterisco (*) nos formularios ou seccións correspondentes a cada servizo.

Con todo, o interesado pode libremente negarse a facilitarnos eses datos ou, posteriormente, revogar o consentimento previamente outorgado para tratar os seus datos, aínda que esa negativa implicará a imposibilidade de que podamos atender a súa petición ou prestarlle o servizo que se trate.

Entendemos que ao facilitarnos eses datos, o interesado garante e faise responsable da veracidade, actualidade e exactitude dos mesmos e que acepta e consente expresamente no seu tratamento para as finalidades antes descritas.

6. CESIÓNS OU TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSOAIS

Con carácter xeral, nunca cederemos os seus datos persoais a terceiros salvo que esteamos obrigados legalmente a iso ou vostede o autorice expresamente ao facer uso dos nosos servizos.

7. DEREITOS DAS PERSOAS INTERESADAS

Vostede pode exercer ante o Responsable do tratamento dos seus datos os seguintes dereitos:

 1. Dereito de acceso: permite ao interesado coñecer e obter información sobre os seus datos de carácter persoal sometidos a tratamento.
 2. Dereito de rectificación: permite corrixir erros, modificar os datos que resulten ser inexactos ou incompletos e garantir a certeza da información obxecto do tratamento.
 3. Dereito de supresión: permite solicitar a eliminación dos datos obxecto de tratamento cando xa non sexan necesarios para a execución ou prestación do servizo.
 4. Dereito de oposición: dereito do interesado a que non leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese no mesmo, salvo motivos lexítimos ou para o exercicio ou defensa de posibles reclamacións, nese caso manterémolos bloqueados durante o prazo correspondente mentres persistan as obrigacións legais.
 5. Dereito de oposición ao envío de publicidade: Os interesados poderán opoñerse ao envío das nosas comunicacións comerciais. Nese caso pode revogar en calquera momento o seu consentimento para recibir estas notificacións enviando un correo a info@aritmar.gal indicando no asunto “Baixa Publicidade” e detallando os seus datos persoais.
 6. Limitación do tratamento: En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservaranse para o exercicio ou defensa de reclamacións.
 7. Portabilidade dos datos: as persoas interesadas poden solicitar recibir os datos que lle incumban e que nos facilitara ou que –sempre que técnica e legalmente sexa posible– llos enviemos a outro responsable de tratamento da súa elección, nun formato estruturado de uso común e lectura mecánica.
 8. Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas (incluída a elaboración de perfís): dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada no tratamento automatizado que produza efectos ou afecte significativamente.
 9. Posibilidade de retirar o consentimento: Así mesmo, o interesado ten dereito a retirar en calquera momento o consentimento prestado, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento prestado no momento de facilitarnos os seus datos.

Se desexa exercer algún dos dereitos expostos, rogamos que nos remita unha carta con todos os seus datos, incluíndo copia do DNI a: Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela, Rúa do doutor Ulpiano Villanueva, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña).

Posibilidade de reclamar ante a Autoridade de Control: informámoslle igualmente do dereito que lle asiste de presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Aviso legal | Privacidade | Cookies

Deseño e desenrolo Danimago.com